Procesní řízení

Business Process Management

Business Process Management (BPM), česky procesní řízení je manažerská disciplína a současně technologie využívající pro procesně orientované řízení podniku jeho architekturu podnikání. BPM je zaměřen na řízení celého životního cyklu podnikání, což vyžaduje i zvládnutí změn ve firemní kultuře.

Zkratka: BPM

Kliknutím zvětšíte obrázek v novém okně.

Další informace:

Výklad pojmu:
Dnešní úspory vytváří zítřejší potenciál pro inovace. Potenciál intuitivního zlepšování se však postupně vyčerpává a vzhledem ke komplexnosti podnikatelských struktur dochází při zvyšování výkonnosti k překročení hranic přípustného rizika. BPM jako manažerská disciplína zaměřená na řízení životního cyklu podnikání je komplex metodologie a prostředků (nástrojů), která toto intuitivní zlepšování nahrazuje inženýrským přístupem. Ten je spojený s vědomým a cíleným řízením firemní architektury, tedy všech strukturálních součástí, které tvoří byznys – od cílů přes procesy až po zdroje. Většinou je opřen o business model, výkres podnikových struktur, na kterém lze změny navrhovat a ověřovat dříve, než jsou zavedeny do praxe. A to ve všech podstatných souvislostech a bez rizik.

Druhým aspektem BPM je důraz na řídící linii strategie – procesy – zdroje se snahou, aby end-to-end procesy probíhaly souvisle a nebyly fragmentovány ani organizační strukturou, ani dalšími zdroji (např. IS). V tomto vnímání mají procesy přednost před organizační strukturou, což má dopad do zplošťování řídících struktur a podpoře týmové práce. Změna organizační architektury musí být provázena i změnou firemní kultury s důrazem na odpovědnost každého pracovníka, management vedením namísto řízením, sdílení znalostí místo znalostních monopolů a překonávání nefunkční úzké specializace s využíváním synergií z multidisciplinarity a trvalým zvyšováním výkonnosti.

BPM 1. generace (od 90. let do roku 2005) bylo podporováno jen modelovacími nástroji a částečně systémy workflow a DMS. Důsledkem byla vysoká pracnost vytváření modelů, jejich reálná neudržitelnost v aktuálním stavu, nemožnost jejich automatického překlopení do nastavení IS a složité dohledávání zdrojů dat v systémech o výkonnosti.

V BPM 2. generace jsou k dispozici technologie, které podporují celý životní cyklus podnikání (viz heslo Technologie pro BPM).

Poznámky:
Dříve bývala zkratka BPM užívána též pro Business Process Modeling - modelování procesů nebo pro Business Performance Management - řízení výkonnosti.

Business Process Outsourcing (BPO) je outsourcing celého (vesměs podpůrného) procesu, tedy nikoliv jen nějakých dílčích služeb. Zkratka BPO byla kdysi užívána pro Business Process Optimization, čili optimalizaci procesů nebo pro Business Process Owner, tedy vlastníka procesu.

Definice procesního řízení: Účinné řízení společnosti na bázi procesního modelu, kdy jednoznačně definované cíle společnosti, naplňující očekávání vlastníka, jsou naplňovány trvale zlepšovanými procesy obsluhovanými managementem kompetencí a kde skokové změny jsou řízeny projektově. Vrcholový management společnosti trvale monitoruje očekávání vlastníků společnosti a ostatních nositelů oprávněných zájmů (stakeholders) a toto očekávání transformuje do řiditelné strategie. Strategie desagreguje finanční cíle naplňující očekávání vlastníka do cílů zákaznických a na bázi svých zdrojů hledá takové procesní změny, které jsou schopny je realizovat. Tyto změny realizuje buď evolučně prostřednictvím trvale zlepšovaných procesů nebo skokově prostřednictvím projektů. Pro procesy vytváří infrastrukturu prostřednictvím managementu kompetencí. V celém řízení se opírá o procesní (business) model, který umožňuje řídit změny provázaně a předstižně na základě předem připravených scénářů."

ISSN 1802-5676  | Copyright © 2003-2007 BPS Business Process Services